Organiseren

Om rollen in een organisatie echt duidelijk neer te zetten en dubbel werk te voorkomen, kunnen we drie bestuurslagen onderscheiden te weten richten, inrichten en verrichten. De eerste bestuurslaag is de verantwoordelijkheid van de directie, die de richting van de organisatie in een strategisch plan uitwerkt. De tweede bestuurslaag wordt door het management ingevuld. Zij bepalen hoe ze de richting, die de directie in het strategisch plan uiteen zet, willen vormgeven in een taktisch plan. De derde laag is waar de medewerkers op operationeel niveau invulling geven aan dat taktische plan. Daarbij ondersteunt het management de medewerkers in hun primaire proces. De medewerkers borgen dat zij de door de directie gekozen richting aanhouden en de gestelde doelen realiseren. Het management begeleidt dit traject en ondersteunt de medewerkers. Tevens kunnen zij ervoor zorgen dat, indien nodig en in overleg met de directie, tijdige bijsturing plaatsvindt.

Richten (strategisch)

Strategie ontwikkeling leidt tot doelstellingen en ambities van de organisatie. Onderdeel daarvan is de missie. De missie is een antwoord op de vraag waarom de organisatie bestaansrecht heeft. Wat wil de organisatie haar klanten bieden en wat is het verhaal achter het product. Deze strategie wordt uitgewerkt in scenario's tot een meerjarenplan. De scenario's hebben tot doel flexibel en vooral snel de consequenties te kunnen inschatten van de steeds sneller veranderende omgeving. Eventueel kunnen zelfs tussentijds aanpassingen in jaarplannen worden doorgevoerd.

Vervolgens worden de strategische doelen vertaald naar actieplannen in een jaarplan (roadmap). Dit alles wordt vertaald in strategische doelstellingen die de richting bepalen voor de te ondernemen acties binnen de organisatie voor het komende jaar.

Dit jaarplan faciliteert het strategisch denkproces van het management en de medewerkers. Een effectieve strategie is een permanent koerszoekend proces. Het is de bedoeling om alle gedachten en inzichten terug te brengen tot een bondige besturingsopgave voor het taktische handelen van het management in een jaarplan.

Onderdeel van deze bestuurslaag zijn Risico management en Scenario ontwikkeling.

Inrichten (taktisch)

Bij het inrichten van een organisatie kunnen processen worden vastgelegd per rol en per op te leveren product. Deze worden in een businessplan uitgewerkt.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een waardeketen. Samen met de medewerkers bepalen we welke producten waarde toevoegen voor de klanten. Alle acties dienen te worden gestroomlijnd om die producten te realiseren. Andere acties dienen kritisch te worden bekeken. Wat is het resultaat en voegt dat resultaat waarde toe aan het primaire proces? Wanneer het resultaat geen waarde toevoegt, moeten we serieus overwegen deze acties niet meer uit te voeren.

Reno Consultancy heeft ruime ervaring met trajecten in alle drie bestuurslagen. Daardoor is veel mogelijk en kan flexibel op de bij uw bedrijf actuele omstandigheden worden ingespeeld. Naast de vele trainingen hebben we ook diverse professionele tools voor o.a. capaciteitsplanning en risicomanagement.

De invalshoek kan dus verschillen, maar het eindresultaat is iedere keer hetzelfde. Orde in het voortbrengingsproces en inzicht in de waardeketen. Dat wil zeggen dat zichtbaar is waar en hoe waarde wordt toegevoegd voor de klant.

Onderdelen hiervan zijn Capaciteitsmanagement (planning), Prestatiemanagement (KPIís) en Verbetermanagement (deming cirkel).

 • Capaciteitsmanagement
  Doel: Overzicht krijgen wie wat doet en hoeveel tijd dat vraagt.

  Inzicht in bezetting en beschikbare capaciteit.

 • Prestatiemanagement
  Doel: Opstellen van een dashboard voor iedere bestuurslaag.

  Direct inzicht in prestaties
 • Verbetermanagement
  Doel: Zichtbaar krijgen waar verspilling optreedt en grondoorzaken wegnemen.

  Probleem definiŽren en effectiviteit van de gekozen oplossing meetbaar maken.

  Bij al deze invalshoeken is inzicht in het voortbrengingsproces en inzicht in de waardeketen het einddoel. Zonder inzicht geen beheersing.

 • Verrichten (operationeel)

  Onderdeel van het verrichten is kennis- en competentie management. Daarbij is het belangrijk kennis vast te leggen en te delen. Vooral het structureel borgen van kennisdeling is een belangrijk aspect. Op deze manier wordt kennis geborgd voor de organisatie en wordt invulling gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

  Helaas worden tegenwoordig soms ingewikkelde modellen bedacht om het falen van projecten en verandertrajecten te compenseren. Terwijl het nakomen van afspraken en doorzetten van een gekozen richting een veel beter resultaat kan geven dan het meewaaien met de waan van de dag. Focus op wat echt belangrijk is, zoals het belang dat de uitvoerenden in control komen. Alleen fundamentele veranderingen mogen een koerswijziging rechtvaardigen.

  Wanneer bovenstaande visie u aanspreekt kunnen we veel voor uw bedrijf betekenen. Dat hebben we gedaan voor andere bedrijven, zoals te zien is bij onze referenties, en kunnen we ook voor u doen. Aarzel niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.